Voorinspectie

Voorinspectie

In de praktijk merken wij aangaande certificeringen van brandveiligheid (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) dat er veel zaken tijdens een inspectie voor certificatie onnodig misgaan.

Zo zijn niet altijd de juiste documenten (bouwkundige en installatietechnische ontwerpen, onderhoudsrapporten etc.) op orde en schort het regelmatig aan de installaties zelf.

Dan is het zonde van het geld en de tijd -een nieuwe inspectie kan veelal pas weken later opnieuw plaatsvinden- dat men er tijdens de inspectie pas achter komt dat afkeurcriteria voorkomen hadden kunnen worden.

Wij kunnen voor de inspectie door de inspectie-instelling een voorinspectie doen en de gebruiker wijzen op veel voorkomende afkeurpunten zoals het te hoog stapelen en het toegankelijk houden van vluchtwegen.

Als de verplichte brandveiligheidscertificaten ontbreken kan het gebouw niet in gebruik worden genomen met alle gevolgen van dien. Het meest vervelende is bijvoorbeeld het inzetten van zogeheten ‘handhavingsinstrumenten’ door het bevoegd gezag; de gemeente. Denk daarbij aan ‘last onder dwangsom’, sluiting van het gebouw etc.

De woningwet verwijst in artikel 1a naar de zorgplicht van de eigenaar van een gebouw. Dit artikel stelt dat in geval van evident gevaarlijke situaties – ook al wordt wel aan de regels voldaan – ‘een ieder’ moet ingrijpen en de gevaarlijke situatie moet beëindigen. In het Bouwbesluit worden de voorschriften voor het bouwen, verbouwen, gebruiken en in stand houden van gebouwen beschreven. Voor al die activiteiten geldt dat moet worden voldaan aan de overeenkomstige voorschriften uit het Bouwbesluit. De regels zijn rechtstreeks werkend: een eigenaar of gebruiker dient zich hiervan bewust te zijn.

Het bevoegd gezag, de gemeente, ziet toe op de naleving van de voorschriften. De meeste gemeenten laten de brandweer controles uitvoeren op het voldoen aan de regels voor brandveiligheid. Deze controles worden uitgevoerd op basis van de risico’s die met het gebruik samenhangen.

Zo controleren gemeenten zelden woningen en woongebouwen, maar worden kinderopvang, zorggebouwen en gebouwen waar veel mensen bijeenkomen regelmatig gecontroleerd.

Tot slot; een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het gebouw en de gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van een gebouw.
Wij kunnen u adviseren in de complexe regelgeving.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>