(bouw)plan beoordeling

(Bouw)plan beoordeling

In het ‘Bouwbesluit’ staat omschreven aan welke brandveiligheidseisen een gebouw moet voldoen. Bij de aanvraag voor de bouwvergunning toetst de brandweer in hoeverre deze goed zijn toegepast. Het toepassen van deze regels leidt weleens tot discussie omdat ze vaak een belemmering vormen voor de ontwerpvrijheid en het gebruik van een object.
Van Hooft en Partners kan u, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, adviseren hoe de vereiste regelgeving het beste kan worden toegepast. Ook kan eventuele ‘gelijkwaardige brandveiligheid’ op het ontwerp worden losgelaten. Wij kunnen hiermee zorgdragen dat de afhandeling voor de bouwvergunning, voor wat betreft de brandveiligheid, ‘soepel’ verloopt en dat de vereiste regelgeving op een goede en verantwoorde (economisch) wijze voor u is toegepast.

Bouwbesluit

Overzicht wet en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid:

 • Wet Milieubeheer (bescherming van milieu, gemeente): Activiteitenbesluit
 • Wet veiligheidsregio’s (openbare veiligheid, gemeente): Brandbeveiligingsverordening
 • Arbeidsomstandighedenwet (bescherming werknemers, centrale overheid): Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Bouwbesluit is op zich geen wet, het is een Maatregel van Bestuur en valt onder de Woningwet. Het Bouwbesluit is wel één van de belangrijkste regelgevingen voor gebouwen.

Het Bouwbesluit is opgedeeld in de volgende Hoofdstukken:

 • Algemene bepalingen
 • Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid
 • Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid
 • Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid
 • Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw
 • Voorschriften inzake installaties
 • Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen
 • Bouw- en sloopwerkzaamheden
 • Overgangs- en slotbepalingen

Met betrekking tot brandveiligheid zijn hier de hoofdstukken 2, 6 en 7 van belang.

Hoofdstuk 2 geeft voorschriften met betrekking tot:
sterkte, compartimenteren en vluchten.

Hoofdstuk 6 geeft voorschriften met betrekking tot:
installaties; noodverlichting, brandslanghaspels, droge blusleiding, bluswatervoorziening, blustoestellen, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem, brandweeringang, bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten, opstelplaatsen voor brandweervoertuigen, brandweerlift.

Hoofdstuk 7 geeft voorschriften met betrekking tot:
het voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand (inrichting en stoffen), het veilig vluchten bij brand (inrichtingseisen/voorzieningen) en eventueel restrisico.

Bij nieuwbouw, verbouw, of gedeeltelijke nieuwbouw dienen voornoemde onderdelen getoetst te worden.

Ook interessant:

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>